OBCHODNÍ PODMÍNKY

obchodní společnost AG Production s.r.o.
se sídlem Braunerova 563, 18000 Praha 8, Česká republika
identifikační číslo: 08701474
zapsané v obchodním rejstříku vedená u Městského soudu v Praze, oddíl C, vložka 323592


Doručovací adresa:  AG production s.r.o.
Studentská 480/27B 360 07 Karlovy Vary

I. ÚVODNÍ USTANOVENÍ

Smlouvou o poskytování služeb (dále jen „smlouva“) se zavazujeme poskytnout Vám služby specifikované na webovém rozhraní www.instapost.cz , a Vy se zavazujete uhradit nám za tyto služby cenu uvedenou na webovém rozhraní, nebo kterou Vám sdělíme v průběhu objednávky. Cena za služby (nebo jenom „cena“) zahrnuje i náklady spojené s jejich poskytnutím.


1. Jaké služby poskytujeme?

Nabízíme Vám fotografickou tvorbu obsahu Vašich produktů či služeb určené převážně na sociální sítě  (dále jen „služby“). Cena našich služeb je uvedena dle balíčků na webu www.instapost.cz.

2. Na co se smlouva vztahuje?

Jako smlouva se zde označuje jakákoliv smlouva uzavřená dle těchto obchodních podmínek. Nemusí se tedy jednat vždy výhradně jen o smlouvu o poskytování služeb.

3. Je smlouva spotřebitelskou smlouvou?

O spotřebitelskou smlouvu se jedná v případě, že jste spotřebitelem, tj. pokud jste fyzickou osobou a poskytnutí služeb objednáváte mimo rámec své podnikatelské činnosti nebo mimo rámec samostatného výkonu svého povolání. V opačném případě by se o spotřebitelskou smlouvu nejednalo a nevztahovala by se na Vás ochrana spotřebitele dle právních předpisů a těchto obchodních podmínek. Zejména jako nespotřebitel nemáte právo na odstoupení od smlouvy bez udání důvodu.

4. Jaká máte jako spotřebitel práva?

– právo odstoupit od smlouvy uzavřené pomocí prostředků komunikace na dálku (článek 4 těchto obchodních podmínek);
– právo na sdělení informací před uzavřením smlouvy (informace jsou obsaženy v těchto obchodních podmínkách a na webovém rozhraní)

5. Čím se řídí náš právní vztah?
Náš právní vztah se řídí následujícími dokumenty:
– těmito obchodními podmínkami, které vymezují a zpřesňují naše vzájemná práva a povinnosti;
– reklamační řádem, podle kterého budeme postupovat při reklamaci služeb;
– podmínkami a pokyny uvedenými na webovém rozhraní nebo v naší e-mailové komunikaci zejména při uzavírání smlouvy
A v otázkách zde neupravených také následujícími právními předpisy:
– zákonem č. 89/2012 Sb., občanským zákoníkem, v účinném znění (dále jen „občanský zákoník“);
– zákonem č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele, ve znění pozdějších předpisů (pouze pokud jste spotřebitelem).

Pokud se Vaše bydliště nebo sídlo nachází mimo Českou republiku, nebo pokud náš právní vztah obsahuje jiný mezinárodní prvek, berete na vědomí, že se náš vztah řídí českým právem. Pokud jste spotřebitelem a právní řád státu Vašeho bydliště poskytuje vyšší míru ochrany spotřebitele než český právní řád, je Vám v právních vztazích poskytována tato vyšší míra ochrany.


6. Jak potvrdíte souhlas s obchodními podmínkami?

Obchodní podmínky potvrdíte vlastním podpisem smlouvy, uzavřenou mezi námi a Vámi při objednání našich služeb dle uvedených balíčků.

II. SMLOUVA O POSKYTOVÁNÍ SLUŽEB

1. Jak uzavíráme smlouvu o poskytování služeb?
Na www.instapost.cz je uveden seznam našich služeb včetně popisu přesných dodávek fotografií v elektronickém dodání. Ceny jsou taktéž uvedeny, individuální nabídky budou zaslány prostřednictvím emailové komunikace. Prezentace služeb je informativního charakteru, a nejedná se o náš návrh na uzavření smlouvy ve smyslu § 1732 odst. 2 občanského zákoníku. Pro uzavření smlouvy je nutná oboustranná výměna podpisů na námi zaslané smlouvě.

2. Jak si objednáte naše služby?

Prostřednictví kontaktního formuláře na www.instapost.cz, telefonicky na čísle +420 602 442 976, e-mailem chci@instapost.cz.

3. Může se uvedená cena měnit?

Cena se může měnit vedlejšími náklady spojené s fotografickou prací. Vedlejšími náklady jsou myšleny rekvizity, cestovné či honoráře modelů/modelek. Veškeré tyto vedlejší náklady budou klientovi prezentovány s předstihem a budou taktéž formulovány v uzavřené smlouvě či dodatků smlouvy.

4. V jakých jazycích lze smlouvu uzavřít?

Smlouva je uzavřená v českém jazyce, pro zahraniční klienty je možné po vzájemné komunikaci uzavřít smlouvu v jiném než českém jazyce.

III. PLATEBNÍ PODMÍNKY A POSKYTNUTÍ SLUŽBY

1. Jakým způsobem nám uhradíte cenu za služby?
V den stanovené uzávěrky (uzávěrkou je myšleno datum, které bude společně dohodnuto) Vám bude elektronicky dodán vytvořený obsah společně s fakturou za poskytnuté služby. Faktury od nás mají splatnost, není-li předem domluveno jinak, 14 dní.
Cenu služeb uhradíte převodem na náš bankovní účet či jiným způsobem dle naší dohody.

2. V jaké měně můžete platit?

Platba služby je možná v českých korunách (Kč).

3. Kdy můžeme požadovat zálohu nebo uhrazení předem?

Zálohu či platbu předem můžeme požadovat od nových klientů či při objednání služby spojené s vysokými vedlejšími náklady, o tomto požadavku bude klient obeznámen s dostatečným předstihem.
Dále jsme oprávněni požádat Vás o uhrazení celé ceny služby před jejím poskytnutím (§ 2119 odst. 1 občanského zákoníku).

4. Kdy a jak Vám bude služba poskytnuta?

Objednaný obsah Vám bude poskytnut v návaznosti na společně domluvenou uzávěrku. Služba je poskytována v měsíčních intervalech uzávěrky po minimální dobu 6 měsíců není-li domluveno jinak. Obsah je zasílán digitálně na smluvně stanovený e-mail.

IV. ODSTOUPENÍ OD SMLOUVY

1. Jak můžete od smlouvy odstoupit?

Od smlouvy můžete odstoupit ve lhůtě 14 dnů ode dne uzavření smlouvy. Oznámení o odstoupení od smlouvy doporučujeme zaslat na naši doručovací adresu nebo e-mail. Přijetí oznámení Vám bez zbytečného odkladu potvrdíme.

2. Odstoupení od smlouvy po uplynutí 14ti denní lhůty
Odstoupit od smlouvy můžete po uplynutí délky vzájemné spolupráce. 1 měsíc před koncem smluvně stanovené spolupráce budete informováni o tomto faktu. V případě požadavků na pokračování ve spolupráci obdržíte od nás nový návrh smlouvy. V případě požadavku na ukončení spolupráce během smluvně dané spolupráce Vám bude doúčtován daný měsíc k nejbližší uzávěrce a připočtena jedna následující měsíční platba dle vybrané služby. Připočten následující měsíc je nutný z důvodu našich vynaložených nákladů na tvorbu Vašeho obsahu, obsah je tvořen z naší strany předem. Připočtením následujícího měsíce nevzniká klientovi právo na získání daného obsahu. Odstoupení bez připočtení následujícího měsíce může být s klientem dohodnuto dle vzájemné dohody doložitelné e-mailovou komunikací.

3. Máte právo na vrácení peněžních prostředků, které jsme od Vás již přijali?
V případě odstoupení od smlouvy máme povinnost vrátit Vám peněžní prostředky, které jsme od Vás na základě smlouvy přijali. Peníze Vám vrátíme do 14 dnů od odstoupení od smlouvy, a to stejným způsobem, jakým jsme od Vás peněžní prostředky přijali.

4. Kdy nemůžete odstoupit od smlouvy?

V souladu s ustanovením § 1837 občanského zákoníku nelze od smlouvy odstoupit v případě, že služba byla splněna s Vaším výslovným souhlasem před uplynutím lhůty pro odstoupení od smlouvy a před uzavřením smlouvy jsme Vám sdělili, že v takovém případě nemáte právo od smlouvy odstoupit.

5. Kdy můžeme odstoupit od smlouvy my?

Vyhrazujeme si právo odstoupit od smlouvy v následujících případech:
– službu z objektivních příčin není možné za původních podmínek poskytnout;
– plnění se stane objektivně nemožným nebo protiprávním;
– v případech Vašeho podstatného porušení těchto obchodních podmínek.
– v případě, že nastala některá z výše uvedených skutečností, budeme Vás o našem odstoupení od smlouvy neprodleně informovat. Odstoupení je vůči Vám účinné okamžikem, kdy je Vám doručeno.
Pokud jste již zcela nebo zčásti uhradili cenu za službu, vrátíme Vám přijatou částku bezhotovostně na účet, který nám pro tento účel sdělíte, nebo ze kterého jste provedli úhradu, a to do pěti pracovních dnů od odstoupení od smlouvy.

6. PRÁVA Z VADNÉHO PLNĚNÍ

Vaše práva z vadného plnění se řídí příslušnými obecně závaznými právními předpisy, zejména pak občanským zákoníkem.

V. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

1. Jaká oprávnění máme k výkonu naší činnosti a kdo nás při ní kontroluje?

K poskytování služeb jsme oprávněni na základě živnostenského oprávnění. Naše činnost nepodléhá jinému povolování. 
Živnostenskou kontrolu provádí v rámci své působnosti příslušný živnostenský úřad. Kontrolu dodržování právních předpisů na ochranu spotřebitele provádí Česká obchodní inspekce (http://www.coi.cz/). Práva spotřebitelů hájí i jejich zájmová sdružení a jiné subjekty na jejich ochranu.

2. Jak vyřizujeme stížnosti?
Případné stížnosti vyřizujeme prostřednictvím svého kontaktního e-mailu.

Tyto obchodní podmínky jsou platné a účinné od 25. 2. 2021